ZAPYTAJ o ubezpieczenie i cenę
Proszę o przygotowanie oferty ubezpie- czenia: (przygotowanie oferty jest bezpłatne i niezobowiazujące)
Telefon:                      Email:
Ubezpieczenia finansowe
 
 • Ubezpieczenie wadium – oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia w postaci wadium jako gwarancji, że w przypadku wygrania przetargu podejmie się zadania zgodnie z warunkami złożonej oferty.

  Ubezpieczenie wadium jest gwarancją przetargową, w której towarzystwo ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłaty kwoty wadium przetargowego, w przypadku gdyby oferent po wygraniu przetargu odmówił podpisania umowy na warunkach załączonej oferty lub też naruszył w jakikolwiek inny sposób zobowiązania wynikające z przystąpienia do przetargu.

  Ubezpieczenie wadium pozwala oferentowi na udział w wielu przetargach jednocześnie bez angażowania zbyt wielu środków finansowych.

 • Ubezpieczenie należytego wykonania zamówienia publicznego – gwarancja ubezpieczeniowa daje pewność, iż postęp w pracach będzie przebiegał zgodnie z planami i innymi specyfikacjami, w przewidzianym czasie, za uzgodnioną w kontrakcie cenę.

  Jeżeli wykonawca nie dotrzymuje terminów wykonania prac oraz nie oddaje poszczególnych części projektów terminowo, wówczas beneficjent gwarancji może uznać, że jest ona wymagalna i zgłosić żądanie wypłaty odpowiedniej kwoty.

 • Ubezpieczenie właściwego usunięcia wad i usterek - gwarancja ubezpieczeniowa daje pewność, iż wykonawca usunie w terminie oraz w sposób właściwy ujawnione wady i usterki w uzgodnionym czasie, zgodnie z zawartym kontraktem. Realizacja gwarancji następuje w przypadku niewłaściwego lub nieterminowego usunięcia wad i usterek.

 • Ubezpieczenie przetargów organizowanych ze środków Unii Europejskiej - np. PHARE, SAPARD.

 • Ubezpieczenie zwrotu zaliczki – gwarancja ubezpieczeniowa mająca zastosowanie w przypadku przedsiębiorców, którzy w związku z zawarciem kontraktu otrzymali zaliczkę na poczet jego realizacji. Realizacja gwarancji jest zapłatą nierozliczonej części zaliczki w terminie określonym w kontrakcie.

 • Ubezpieczenie celne (po wejściu do Unii Europejskiej występują niezwykle rzadko), pozwala dokonywać obrotu towarowego z zagranicą bez konieczności zamrażania własnych środków finansowych. Gwarancja ubezpieczeniowa jest formą zabezpieczenia długu celnego akceptowaną przez wszystkie urzędy celne na terenie kraju.

 • Ubezpieczenie wierzytelności (ubezpieczenie odroczonych płatności)- ubezpieczenie wierzytelności kierowane jest do osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

  Ubezpieczeniem wierzytelności objęte są wierzytelności pieniężne wynikające z określonego kontraktu, ciążące jako zobowiązanie na dłużniku.
Dokumenty niezbędne do ubezpieczeń finansowych:
 • aktualny dokument określający podstawy prawne działalności (odpis z rejestru przedsiębiorców, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej);
 • decyzję o nadaniu numeru REGON oraz NIP;
 • aktualne zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające o nie zaleganiu z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne;
 • opinie wszystkich banków prowadzących rachunki, z podaniem informacji dotyczącej udzielonych kredytów i terminowości ich obsługi;
 • bilans wraz z rachunkiem wyników za ostatnie 3 lata oraz aktualne sprawozdanie finansowe lub inne dokumenty zawierające informacje o osiągniętych dochodach;
 • oświadczenie na temat poziomu wszelkich zobowiązań i należności;
 • wykaz kontraktów zrealizowanych w ostatnich dwóch latach oraz wykaz kontraktów w trakcie realizacji z podaniem nazwy zamawiającego, przedmiotu kontraktu, wartości, okresu realizacji;
 • posiadane referencje;
 • dokument stanowiący podstawę gwarantowanego zobowiązania (np.: specyfikacja istotnych warunków zamówienia, kontrakt z beneficjentem gwarancji).

Korzyści wynikające z zawierania ubezpieczeń finansowych:

 • można brać udział w kilku przetargach równocześnie nie blokując swoich środków pieniężnych na okres związania ofertą;
 • można zawrzeć kontrakt bez angażowania własnych środków finansowych (wniesienia zabezpieczenia na cały okres trwania kontraktu);
 • jest możliwość otrzymania pełnej zapłaty za wystawione faktury bez konieczności dokonywania przez inwestora potrąceń na poczet zabezpieczenia prawidłowego wykonania kontraktu;
 • uzyskuje się potwierdzenie swojej wiarygodności wobec inwestora.

SZYBKI KONTAKTLIKWIDACJA SZKÓD

Szanowni Państwo, przekazujemy numery telefonów towarzystw ubezpieczeniowych pod którymi możecie Państwo zgłaszać szkody.

czytaj więcej


powiadamianie

Jeśli chcecie być Państwo powiadamiani o zmianach na naszej stronie internetowej prosimy poniżej zamieścić swój adres e-mail. Przycisk 'wypisz' spowoduje usunięcie adresu mailowego z naszej listy zainteresowanych.