ZAPYTAJ o ubezpieczenie i cenę
Proszę o przygotowanie oferty ubezpie- czenia: (przygotowanie oferty jest bezpłatne i niezobowiazujące)
Telefon:                      Email:
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)
 
OC komunikacyjne to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu za szkody wyrządzone w związku z ruchem tego pojazdu.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu za szkody wyrządzone w związku z ruchem tego pojazdu, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, bądY też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia osoby poszkodowanej.

Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu uważa się również szkodę powstałą:
 • przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu;
 • bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu;
 • podczas zatrzymania, postoju lub garażowania pojazdu.
Ubezpieczenie OC daje posiadaczowi pojazdu mechanicznego gwarancje, że w przypadku wyrządzenia szkody innemu uczestnikowi ruchu, zakład ubezpieczeń przejmie na siebie wypłatę odszkodowania.

Odszkodowanie ustala się i wypłaca do wysokości sumy gwarancyjnej, która nie może być niższa niż równowartość w złotych:
 • w przypadku szkód na osobie – 1 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych;
 • w przypadku szkód w mieniu – 300 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.
Z dniem 01.05.2004r., czyli od dnia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, zakres terytorialny obowiązkowego ubezpieczenia OC został rozszerzony na terytorium wszystkich państw będących Sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. Należą do nich:

Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Lotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Ubezpieczenie obejmuje również następujące terytoria, za które zgodnie z Porozumieniem Wielostronnym odpowiadają Biura – Sygnatariusze Porozumienia:

Wyspy Normandzkie, Gibraltar i Wyspa Man – Biuro Brytyjskie
Lichtenstein – Biuro Szwajcarskie
Wyspy Owcze – Biuro Duńskie
Monako – Biuro Francuskie
San Marino i Watykan – Biuro Włoskie.

Sam fakt posiadania pojazdu mechanicznego rodzi obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.

Za brak ważnego ubezpieczenia pojazdu jego posiadacz może być ukarany karą pieniężną. Wysokość opłaty stanowi równowartość w złotych:
 • samochody osobowe – 500 euro;
 • samochody ciężarowe i autobusy – 800 euro;
 • pozostałe pojazdy – 100 euro.
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się na okres 12 miesięcy.

Umowę krótkoterminową można zawrzeć, jeżeli pojazd mechaniczny jest:
 • zarejestrowany czasowo;
 • pojazdem wolnobieżnym;
 • pojazdem historycznym.
Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie póYniej niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.

Zawarcie następnej umowy nie następuje, jeżeli nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy.

W razie zbycia pojazdu mechanicznego na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki wynikające z tej umowy.

Zbywca pojazdu mechanicznego jest obowiązany do przekazania nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC. Ma również obowiązek powiadomoć zakład ubezpieczeń w terminie 30 dni od dnia zbycia pojazdu o tym fakcie oraz przekazać dane osobowe nabywcy.

Nabywca pojazdu może w ciągu 30 dni od dnia zakupu pojazdu wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC, którą otrzymał przy zakupie pojazdu.
W razie niewypowiedzenia umowy w wyżej wymienionym terminie, zakład ubezpieczeń dokonuje ponownej kalkulacji składki, z uwzględnieniem zniżek i zwyżek przysługujących nabywcy pojazdu.

Dokumenty niezbędne przy zawieraniu ubezpieczenia OC:
 • dowód rejestracyjny;
 • umowa kupna pojazdu, w przypadku ubezpieczania nowonabytego pojazdu.
Zasady zawierania umów OC określa ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. (Dz.U. z 2003r. Nr 124 poz. 1152 z póYniejszymi zmianami).

ZIELONA KARTA (ZK)
Ubezpieczenie przeznaczone jest dla posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce w przypadku poruszania się na terytorium innych krajów należących do Systemu Zielonej Karty.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu poza granicami RP.

Od dnia 1 maja 2004r. ochroną gwarantowaną ubezpieczeniem Zielona Karta objęte są zdarzenia powstałe na terenie następujących państw:

Albania AL.
Andora AND
Białoruś BY
Bułgaria BG
Bośnia i Hercegowina BIH
Iran IR
Izrael IL
Macedonia MK
Maroko MA
Mołdawia MD
Rumunia RO
Serbia i Czarnogóra SCG
Tunezja TN
Turcja TR
Ukraina UA.

Wjeżdżając na terytorium w/w państw należy legitymować się Międzynarodową Kartą Ubezpieczenia Samochodowego (Certyfikat ZK).

Minimalny okres na jaki można wykupić polisę to 15 dni, maksymalny 12 miesięcy.

SZYBKI KONTAKTLIKWIDACJA SZKÓD

Szanowni Państwo, przekazujemy numery telefonów towarzystw ubezpieczeniowych pod którymi możecie Państwo zgłaszać szkody.

czytaj więcej


powiadamianie

Jeśli chcecie być Państwo powiadamiani o zmianach na naszej stronie internetowej prosimy poniżej zamieścić swój adres e-mail. Przycisk 'wypisz' spowoduje usunięcie adresu mailowego z naszej listy zainteresowanych.